Capsize

Chia đông từ “capsize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ capsize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to capsize

Quá khứ đơn
  • capsized

Quá khứ phân từ
  • capsized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
capsize

you
capsize

he/she/it
capsizes

we
capsize

you
capsize

they
capsize

Thì hiện tại continuous

I
am capsizing

you
are capsizing

he/she/it
is capsizing

we
are capsizing

you
are capsizing

they
are capsizing

Quá khứ đơn

I
capsized

you
capsized

he/she/it
capsized

we
capsized

you
capsized

they
capsized

Quá khứ tiếp diễn

I
was capsizing

you
were capsizing

he/she/it
was capsizing

we
were capsizing

you
were capsizing

they
were capsizing

Hiện tại hoàn thành

I
have capsized

you
have capsized

he/she/it
has capsized

we
have capsized

you
have capsized

they
have capsized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been capsizing

you
have been capsizing

he/she/it
has been capsizing

we
have been capsizing

you
have been capsizing

they
have been capsizing

Quá khứ hoàn thành

I
had capsized

you
had capsized

he/she/it
had capsized

we
had capsized

you
had capsized

they
had capsized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been capsizing

you
had been capsizing

he/she/it
had been capsizing

we
had been capsizing

you
had been capsizing

they
had been capsizing

Tương lại đơn

I
will capsize

you
will capsize

he/she/it
will capsize

we
will capsize

you
will capsize

they
will capsize

Tương lại tiếp diễn

I
will be capsizing

you
will be capsizing

he/she/it
will be capsizing

we
will be capsizing

you
will be capsizing

they
will be capsizing

Tương lại hoàn thành

I
will have capsized

you
will have capsized

he/she/it
will have capsized

we
will have capsized

you
will have capsized

they
will have capsized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been capsizing

you
will have been capsizing

he/she/it
will have been capsizing

we
will have been capsizing

you
will have been capsizing

they
will have been capsizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.