Can

Chia đông từ “can” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ can. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to can

Quá khứ đơn
  • canned

Quá khứ phân từ
  • canned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
can

you
can

he/she/it
can

we
can

you
can

they
can

Thì hiện tại continuous

I
am canning

you
are canning

he/she/it
is canning

we
are canning

you
are canning

they
are canning

Quá khứ đơn

I
canned

you
canned

he/she/it
canned

we
canned

you
canned

they
canned

Quá khứ tiếp diễn

I
was canning

you
were canning

he/she/it
was canning

we
were canning

you
were canning

they
were canning

Hiện tại hoàn thành

I
have canned

you
have canned

he/she/it
has canned

we
have canned

you
have canned

they
have canned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been canning

you
have been canning

he/she/it
has been canning

we
have been canning

you
have been canning

they
have been canning

Quá khứ hoàn thành

I
had canned

you
had canned

he/she/it
had canned

we
had canned

you
had canned

they
had canned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been canning

you
had been canning

he/she/it
had been canning

we
had been canning

you
had been canning

they
had been canning

Tương lại đơn

I
will can

you
will can

he/she/it
will can

we
will can

you
will can

they
will can

Tương lại tiếp diễn

I
will be canning

you
will be canning

he/she/it
will be canning

we
will be canning

you
will be canning

they
will be canning

Tương lại hoàn thành

I
will have canned

you
will have canned

he/she/it
will have canned

we
will have canned

you
will have canned

they
will have canned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been canning

you
will have been canning

he/she/it
will have been canning

we
will have been canning

you
will have been canning

they
will have been canning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.