Calibrate

Chia đông từ “calibrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ calibrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to calibrate

Quá khứ đơn
  • calibrated

Quá khứ phân từ
  • calibrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
calibrate

you
calibrate

he/she/it
calibrates

we
calibrate

you
calibrate

they
calibrate

Thì hiện tại continuous

I
am calibrating

you
are calibrating

he/she/it
is calibrating

we
are calibrating

you
are calibrating

they
are calibrating

Quá khứ đơn

I
calibrated

you
calibrated

he/she/it
calibrated

we
calibrated

you
calibrated

they
calibrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was calibrating

you
were calibrating

he/she/it
was calibrating

we
were calibrating

you
were calibrating

they
were calibrating

Hiện tại hoàn thành

I
have calibrated

you
have calibrated

he/she/it
has calibrated

we
have calibrated

you
have calibrated

they
have calibrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been calibrating

you
have been calibrating

he/she/it
has been calibrating

we
have been calibrating

you
have been calibrating

they
have been calibrating

Quá khứ hoàn thành

I
had calibrated

you
had calibrated

he/she/it
had calibrated

we
had calibrated

you
had calibrated

they
had calibrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been calibrating

you
had been calibrating

he/she/it
had been calibrating

we
had been calibrating

you
had been calibrating

they
had been calibrating

Tương lại đơn

I
will calibrate

you
will calibrate

he/she/it
will calibrate

we
will calibrate

you
will calibrate

they
will calibrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be calibrating

you
will be calibrating

he/she/it
will be calibrating

we
will be calibrating

you
will be calibrating

they
will be calibrating

Tương lại hoàn thành

I
will have calibrated

you
will have calibrated

he/she/it
will have calibrated

we
will have calibrated

you
will have calibrated

they
will have calibrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been calibrating

you
will have been calibrating

he/she/it
will have been calibrating

we
will have been calibrating

you
will have been calibrating

they
will have been calibrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.