Cajole

Chia đông từ “cajole” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cajole. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cajole

Quá khứ đơn
  • cajoled

Quá khứ phân từ
  • cajoled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cajole

you
cajole

he/she/it
cajoles

we
cajole

you
cajole

they
cajole

Thì hiện tại continuous

I
am cajoling

you
are cajoling

he/she/it
is cajoling

we
are cajoling

you
are cajoling

they
are cajoling

Quá khứ đơn

I
cajoled

you
cajoled

he/she/it
cajoled

we
cajoled

you
cajoled

they
cajoled

Quá khứ tiếp diễn

I
was cajoling

you
were cajoling

he/she/it
was cajoling

we
were cajoling

you
were cajoling

they
were cajoling

Hiện tại hoàn thành

I
have cajoled

you
have cajoled

he/she/it
has cajoled

we
have cajoled

you
have cajoled

they
have cajoled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cajoling

you
have been cajoling

he/she/it
has been cajoling

we
have been cajoling

you
have been cajoling

they
have been cajoling

Quá khứ hoàn thành

I
had cajoled

you
had cajoled

he/she/it
had cajoled

we
had cajoled

you
had cajoled

they
had cajoled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cajoling

you
had been cajoling

he/she/it
had been cajoling

we
had been cajoling

you
had been cajoling

they
had been cajoling

Tương lại đơn

I
will cajole

you
will cajole

he/she/it
will cajole

we
will cajole

you
will cajole

they
will cajole

Tương lại tiếp diễn

I
will be cajoling

you
will be cajoling

he/she/it
will be cajoling

we
will be cajoling

you
will be cajoling

they
will be cajoling

Tương lại hoàn thành

I
will have cajoled

you
will have cajoled

he/she/it
will have cajoled

we
will have cajoled

you
will have cajoled

they
will have cajoled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cajoling

you
will have been cajoling

he/she/it
will have been cajoling

we
will have been cajoling

you
will have been cajoling

they
will have been cajoling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.