Butcher

Chia đông từ “butcher” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ butcher. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to butcher

Quá khứ đơn
  • butchered

Quá khứ phân từ
  • butchered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
butcher

you
butcher

he/she/it
butchers

we
butcher

you
butcher

they
butcher

Thì hiện tại continuous

I
am butchering

you
are butchering

he/she/it
is butchering

we
are butchering

you
are butchering

they
are butchering

Quá khứ đơn

I
butchered

you
butchered

he/she/it
butchered

we
butchered

you
butchered

they
butchered

Quá khứ tiếp diễn

I
was butchering

you
were butchering

he/she/it
was butchering

we
were butchering

you
were butchering

they
were butchering

Hiện tại hoàn thành

I
have butchered

you
have butchered

he/she/it
has butchered

we
have butchered

you
have butchered

they
have butchered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been butchering

you
have been butchering

he/she/it
has been butchering

we
have been butchering

you
have been butchering

they
have been butchering

Quá khứ hoàn thành

I
had butchered

you
had butchered

he/she/it
had butchered

we
had butchered

you
had butchered

they
had butchered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been butchering

you
had been butchering

he/she/it
had been butchering

we
had been butchering

you
had been butchering

they
had been butchering

Tương lại đơn

I
will butcher

you
will butcher

he/she/it
will butcher

we
will butcher

you
will butcher

they
will butcher

Tương lại tiếp diễn

I
will be butchering

you
will be butchering

he/she/it
will be butchering

we
will be butchering

you
will be butchering

they
will be butchering

Tương lại hoàn thành

I
will have butchered

you
will have butchered

he/she/it
will have butchered

we
will have butchered

you
will have butchered

they
will have butchered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been butchering

you
will have been butchering

he/she/it
will have been butchering

we
will have been butchering

you
will have been butchering

they
will have been butchering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.