Bustle

Chia đông từ “bustle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bustle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bustle

Quá khứ đơn
  • bustled

Quá khứ phân từ
  • bustled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bustle

you
bustle

he/she/it
bustles

we
bustle

you
bustle

they
bustle

Thì hiện tại continuous

I
am bustling

you
are bustling

he/she/it
is bustling

we
are bustling

you
are bustling

they
are bustling

Quá khứ đơn

I
bustled

you
bustled

he/she/it
bustled

we
bustled

you
bustled

they
bustled

Quá khứ tiếp diễn

I
was bustling

you
were bustling

he/she/it
was bustling

we
were bustling

you
were bustling

they
were bustling

Hiện tại hoàn thành

I
have bustled

you
have bustled

he/she/it
has bustled

we
have bustled

you
have bustled

they
have bustled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bustling

you
have been bustling

he/she/it
has been bustling

we
have been bustling

you
have been bustling

they
have been bustling

Quá khứ hoàn thành

I
had bustled

you
had bustled

he/she/it
had bustled

we
had bustled

you
had bustled

they
had bustled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bustling

you
had been bustling

he/she/it
had been bustling

we
had been bustling

you
had been bustling

they
had been bustling

Tương lại đơn

I
will bustle

you
will bustle

he/she/it
will bustle

we
will bustle

you
will bustle

they
will bustle

Tương lại tiếp diễn

I
will be bustling

you
will be bustling

he/she/it
will be bustling

we
will be bustling

you
will be bustling

they
will be bustling

Tương lại hoàn thành

I
will have bustled

you
will have bustled

he/she/it
will have bustled

we
will have bustled

you
will have bustled

they
will have bustled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bustling

you
will have been bustling

he/she/it
will have been bustling

we
will have been bustling

you
will have been bustling

they
will have been bustling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.