Bus

Chia đông từ “bus” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bus. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bus

Quá khứ đơn
  • bussed

Quá khứ phân từ
  • bussed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bus

you
bus

he/she/it
busses

we
bus

you
bus

they
bus

Thì hiện tại continuous

I
am bussing

you
are bussing

he/she/it
is bussing

we
are bussing

you
are bussing

they
are bussing

Quá khứ đơn

I
bussed

you
bussed

he/she/it
bussed

we
bussed

you
bussed

they
bussed

Quá khứ tiếp diễn

I
was bussing

you
were bussing

he/she/it
was bussing

we
were bussing

you
were bussing

they
were bussing

Hiện tại hoàn thành

I
have bussed

you
have bussed

he/she/it
has bussed

we
have bussed

you
have bussed

they
have bussed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bussing

you
have been bussing

he/she/it
has been bussing

we
have been bussing

you
have been bussing

they
have been bussing

Quá khứ hoàn thành

I
had bussed

you
had bussed

he/she/it
had bussed

we
had bussed

you
had bussed

they
had bussed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bussing

you
had been bussing

he/she/it
had been bussing

we
had been bussing

you
had been bussing

they
had been bussing

Tương lại đơn

I
will bus

you
will bus

he/she/it
will bus

we
will bus

you
will bus

they
will bus

Tương lại tiếp diễn

I
will be bussing

you
will be bussing

he/she/it
will be bussing

we
will be bussing

you
will be bussing

they
will be bussing

Tương lại hoàn thành

I
will have bussed

you
will have bussed

he/she/it
will have bussed

we
will have bussed

you
will have bussed

they
will have bussed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bussing

you
will have been bussing

he/she/it
will have been bussing

we
will have been bussing

you
will have been bussing

they
will have been bussing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.