Burden

Chia đông từ “burden” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ burden. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to burden

Quá khứ đơn
  • burdened

Quá khứ phân từ
  • burdened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
burden

you
burden

he/she/it
burdens

we
burden

you
burden

they
burden

Thì hiện tại continuous

I
am burdening

you
are burdening

he/she/it
is burdening

we
are burdening

you
are burdening

they
are burdening

Quá khứ đơn

I
burdened

you
burdened

he/she/it
burdened

we
burdened

you
burdened

they
burdened

Quá khứ tiếp diễn

I
was burdening

you
were burdening

he/she/it
was burdening

we
were burdening

you
were burdening

they
were burdening

Hiện tại hoàn thành

I
have burdened

you
have burdened

he/she/it
has burdened

we
have burdened

you
have burdened

they
have burdened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been burdening

you
have been burdening

he/she/it
has been burdening

we
have been burdening

you
have been burdening

they
have been burdening

Quá khứ hoàn thành

I
had burdened

you
had burdened

he/she/it
had burdened

we
had burdened

you
had burdened

they
had burdened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been burdening

you
had been burdening

he/she/it
had been burdening

we
had been burdening

you
had been burdening

they
had been burdening

Tương lại đơn

I
will burden

you
will burden

he/she/it
will burden

we
will burden

you
will burden

they
will burden

Tương lại tiếp diễn

I
will be burdening

you
will be burdening

he/she/it
will be burdening

we
will be burdening

you
will be burdening

they
will be burdening

Tương lại hoàn thành

I
will have burdened

you
will have burdened

he/she/it
will have burdened

we
will have burdened

you
will have burdened

they
will have burdened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been burdening

you
will have been burdening

he/she/it
will have been burdening

we
will have been burdening

you
will have been burdening

they
will have been burdening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.