Bully

Chia đông từ “bully” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bully. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bully

Quá khứ đơn
  • bullied

Quá khứ phân từ
  • bullied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bully

you
bully

he/she/it
bullies

we
bully

you
bully

they
bully

Thì hiện tại continuous

I
am bullying

you
are bullying

he/she/it
is bullying

we
are bullying

you
are bullying

they
are bullying

Quá khứ đơn

I
bullied

you
bullied

he/she/it
bullied

we
bullied

you
bullied

they
bullied

Quá khứ tiếp diễn

I
was bullying

you
were bullying

he/she/it
was bullying

we
were bullying

you
were bullying

they
were bullying

Hiện tại hoàn thành

I
have bullied

you
have bullied

he/she/it
has bullied

we
have bullied

you
have bullied

they
have bullied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bullying

you
have been bullying

he/she/it
has been bullying

we
have been bullying

you
have been bullying

they
have been bullying

Quá khứ hoàn thành

I
had bullied

you
had bullied

he/she/it
had bullied

we
had bullied

you
had bullied

they
had bullied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bullying

you
had been bullying

he/she/it
had been bullying

we
had been bullying

you
had been bullying

they
had been bullying

Tương lại đơn

I
will bully

you
will bully

he/she/it
will bully

we
will bully

you
will bully

they
will bully

Tương lại tiếp diễn

I
will be bullying

you
will be bullying

he/she/it
will be bullying

we
will be bullying

you
will be bullying

they
will be bullying

Tương lại hoàn thành

I
will have bullied

you
will have bullied

he/she/it
will have bullied

we
will have bullied

you
will have bullied

they
will have bullied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bullying

you
will have been bullying

he/she/it
will have been bullying

we
will have been bullying

you
will have been bullying

they
will have been bullying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.