Bubble

Chia đông từ “bubble” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bubble. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bubble

Quá khứ đơn
  • bubbled

Quá khứ phân từ
  • bubbled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bubble

you
bubble

he/she/it
bubbles

we
bubble

you
bubble

they
bubble

Thì hiện tại continuous

I
am bubbling

you
are bubbling

he/she/it
is bubbling

we
are bubbling

you
are bubbling

they
are bubbling

Quá khứ đơn

I
bubbled

you
bubbled

he/she/it
bubbled

we
bubbled

you
bubbled

they
bubbled

Quá khứ tiếp diễn

I
was bubbling

you
were bubbling

he/she/it
was bubbling

we
were bubbling

you
were bubbling

they
were bubbling

Hiện tại hoàn thành

I
have bubbled

you
have bubbled

he/she/it
has bubbled

we
have bubbled

you
have bubbled

they
have bubbled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bubbling

you
have been bubbling

he/she/it
has been bubbling

we
have been bubbling

you
have been bubbling

they
have been bubbling

Quá khứ hoàn thành

I
had bubbled

you
had bubbled

he/she/it
had bubbled

we
had bubbled

you
had bubbled

they
had bubbled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bubbling

you
had been bubbling

he/she/it
had been bubbling

we
had been bubbling

you
had been bubbling

they
had been bubbling

Tương lại đơn

I
will bubble

you
will bubble

he/she/it
will bubble

we
will bubble

you
will bubble

they
will bubble

Tương lại tiếp diễn

I
will be bubbling

you
will be bubbling

he/she/it
will be bubbling

we
will be bubbling

you
will be bubbling

they
will be bubbling

Tương lại hoàn thành

I
will have bubbled

you
will have bubbled

he/she/it
will have bubbled

we
will have bubbled

you
will have bubbled

they
will have bubbled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bubbling

you
will have been bubbling

he/she/it
will have been bubbling

we
will have been bubbling

you
will have been bubbling

they
will have been bubbling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.