Bruise

Chia đông từ “bruise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bruise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bruise

Quá khứ đơn
  • bruised

Quá khứ phân từ
  • bruised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bruise

you
bruise

he/she/it
bruises

we
bruise

you
bruise

they
bruise

Thì hiện tại continuous

I
am bruising

you
are bruising

he/she/it
is bruising

we
are bruising

you
are bruising

they
are bruising

Quá khứ đơn

I
bruised

you
bruised

he/she/it
bruised

we
bruised

you
bruised

they
bruised

Quá khứ tiếp diễn

I
was bruising

you
were bruising

he/she/it
was bruising

we
were bruising

you
were bruising

they
were bruising

Hiện tại hoàn thành

I
have bruised

you
have bruised

he/she/it
has bruised

we
have bruised

you
have bruised

they
have bruised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bruising

you
have been bruising

he/she/it
has been bruising

we
have been bruising

you
have been bruising

they
have been bruising

Quá khứ hoàn thành

I
had bruised

you
had bruised

he/she/it
had bruised

we
had bruised

you
had bruised

they
had bruised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bruising

you
had been bruising

he/she/it
had been bruising

we
had been bruising

you
had been bruising

they
had been bruising

Tương lại đơn

I
will bruise

you
will bruise

he/she/it
will bruise

we
will bruise

you
will bruise

they
will bruise

Tương lại tiếp diễn

I
will be bruising

you
will be bruising

he/she/it
will be bruising

we
will be bruising

you
will be bruising

they
will be bruising

Tương lại hoàn thành

I
will have bruised

you
will have bruised

he/she/it
will have bruised

we
will have bruised

you
will have bruised

they
will have bruised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bruising

you
will have been bruising

he/she/it
will have been bruising

we
will have been bruising

you
will have been bruising

they
will have been bruising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.