Broaden

Chia đông từ “broaden” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ broaden. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to broaden

Quá khứ đơn
  • broadened

Quá khứ phân từ
  • broadened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
broaden

you
broaden

he/she/it
broadens

we
broaden

you
broaden

they
broaden

Thì hiện tại continuous

I
am broadening

you
are broadening

he/she/it
is broadening

we
are broadening

you
are broadening

they
are broadening

Quá khứ đơn

I
broadened

you
broadened

he/she/it
broadened

we
broadened

you
broadened

they
broadened

Quá khứ tiếp diễn

I
was broadening

you
were broadening

he/she/it
was broadening

we
were broadening

you
were broadening

they
were broadening

Hiện tại hoàn thành

I
have broadened

you
have broadened

he/she/it
has broadened

we
have broadened

you
have broadened

they
have broadened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been broadening

you
have been broadening

he/she/it
has been broadening

we
have been broadening

you
have been broadening

they
have been broadening

Quá khứ hoàn thành

I
had broadened

you
had broadened

he/she/it
had broadened

we
had broadened

you
had broadened

they
had broadened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been broadening

you
had been broadening

he/she/it
had been broadening

we
had been broadening

you
had been broadening

they
had been broadening

Tương lại đơn

I
will broaden

you
will broaden

he/she/it
will broaden

we
will broaden

you
will broaden

they
will broaden

Tương lại tiếp diễn

I
will be broadening

you
will be broadening

he/she/it
will be broadening

we
will be broadening

you
will be broadening

they
will be broadening

Tương lại hoàn thành

I
will have broadened

you
will have broadened

he/she/it
will have broadened

we
will have broadened

you
will have broadened

they
will have broadened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been broadening

you
will have been broadening

he/she/it
will have been broadening

we
will have been broadening

you
will have been broadening

they
will have been broadening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.