Bring

Chia đông từ “bring” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bring. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bring

Quá khứ đơn
  • brought

Quá khứ phân từ
  • brought

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bring

you
bring

he/she/it
brings

we
bring

you
bring

they
bring

Thì hiện tại continuous

I
am bringing

you
are bringing

he/she/it
is bringing

we
are bringing

you
are bringing

they
are bringing

Quá khứ đơn

I
brought

you
brought

he/she/it
brought

we
brought

you
brought

they
brought

Quá khứ tiếp diễn

I
was bringing

you
were bringing

he/she/it
was bringing

we
were bringing

you
were bringing

they
were bringing

Hiện tại hoàn thành

I
have brought

you
have brought

he/she/it
has brought

we
have brought

you
have brought

they
have brought

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bringing

you
have been bringing

he/she/it
has been bringing

we
have been bringing

you
have been bringing

they
have been bringing

Quá khứ hoàn thành

I
had brought

you
had brought

he/she/it
had brought

we
had brought

you
had brought

they
had brought

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bringing

you
had been bringing

he/she/it
had been bringing

we
had been bringing

you
had been bringing

they
had been bringing

Tương lại đơn

I
will bring

you
will bring

he/she/it
will bring

we
will bring

you
will bring

they
will bring

Tương lại tiếp diễn

I
will be bringing

you
will be bringing

he/she/it
will be bringing

we
will be bringing

you
will be bringing

they
will be bringing

Tương lại hoàn thành

I
will have brought

you
will have brought

he/she/it
will have brought

we
will have brought

you
will have brought

they
will have brought

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bringing

you
will have been bringing

he/she/it
will have been bringing

we
will have been bringing

you
will have been bringing

they
will have been bringing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.