Brew

Chia đông từ “brew” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ brew. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to brew

Quá khứ đơn
  • brewed

Quá khứ phân từ
  • brewed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
brew

you
brew

he/she/it
brews

we
brew

you
brew

they
brew

Thì hiện tại continuous

I
am brewing

you
are brewing

he/she/it
is brewing

we
are brewing

you
are brewing

they
are brewing

Quá khứ đơn

I
brewed

you
brewed

he/she/it
brewed

we
brewed

you
brewed

they
brewed

Quá khứ tiếp diễn

I
was brewing

you
were brewing

he/she/it
was brewing

we
were brewing

you
were brewing

they
were brewing

Hiện tại hoàn thành

I
have brewed

you
have brewed

he/she/it
has brewed

we
have brewed

you
have brewed

they
have brewed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been brewing

you
have been brewing

he/she/it
has been brewing

we
have been brewing

you
have been brewing

they
have been brewing

Quá khứ hoàn thành

I
had brewed

you
had brewed

he/she/it
had brewed

we
had brewed

you
had brewed

they
had brewed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been brewing

you
had been brewing

he/she/it
had been brewing

we
had been brewing

you
had been brewing

they
had been brewing

Tương lại đơn

I
will brew

you
will brew

he/she/it
will brew

we
will brew

you
will brew

they
will brew

Tương lại tiếp diễn

I
will be brewing

you
will be brewing

he/she/it
will be brewing

we
will be brewing

you
will be brewing

they
will be brewing

Tương lại hoàn thành

I
will have brewed

you
will have brewed

he/she/it
will have brewed

we
will have brewed

you
will have brewed

they
will have brewed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been brewing

you
will have been brewing

he/she/it
will have been brewing

we
will have been brewing

you
will have been brewing

they
will have been brewing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.