Breakfast

Chia đông từ “breakfast” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ breakfast. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to breakfast

Quá khứ đơn
  • breakfasted

Quá khứ phân từ
  • breakfasted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
breakfast

you
breakfast

he/she/it
breakfasts

we
breakfast

you
breakfast

they
breakfast

Thì hiện tại continuous

I
am breakfasting

you
are breakfasting

he/she/it
is breakfasting

we
are breakfasting

you
are breakfasting

they
are breakfasting

Quá khứ đơn

I
breakfasted

you
breakfasted

he/she/it
breakfasted

we
breakfasted

you
breakfasted

they
breakfasted

Quá khứ tiếp diễn

I
was breakfasting

you
were breakfasting

he/she/it
was breakfasting

we
were breakfasting

you
were breakfasting

they
were breakfasting

Hiện tại hoàn thành

I
have breakfasted

you
have breakfasted

he/she/it
has breakfasted

we
have breakfasted

you
have breakfasted

they
have breakfasted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been breakfasting

you
have been breakfasting

he/she/it
has been breakfasting

we
have been breakfasting

you
have been breakfasting

they
have been breakfasting

Quá khứ hoàn thành

I
had breakfasted

you
had breakfasted

he/she/it
had breakfasted

we
had breakfasted

you
had breakfasted

they
had breakfasted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been breakfasting

you
had been breakfasting

he/she/it
had been breakfasting

we
had been breakfasting

you
had been breakfasting

they
had been breakfasting

Tương lại đơn

I
will breakfast

you
will breakfast

he/she/it
will breakfast

we
will breakfast

you
will breakfast

they
will breakfast

Tương lại tiếp diễn

I
will be breakfasting

you
will be breakfasting

he/she/it
will be breakfasting

we
will be breakfasting

you
will be breakfasting

they
will be breakfasting

Tương lại hoàn thành

I
will have breakfasted

you
will have breakfasted

he/she/it
will have breakfasted

we
will have breakfasted

you
will have breakfasted

they
will have breakfasted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been breakfasting

you
will have been breakfasting

he/she/it
will have been breakfasting

we
will have been breakfasting

you
will have been breakfasting

they
will have been breakfasting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.