Breach

Chia đông từ “breach” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ breach. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to breach

Quá khứ đơn
  • breached

Quá khứ phân từ
  • breached

Trần thuật

Thì hiện tại

I
breach

you
breach

he/she/it
breaches

we
breach

you
breach

they
breach

Thì hiện tại continuous

I
am breaching

you
are breaching

he/she/it
is breaching

we
are breaching

you
are breaching

they
are breaching

Quá khứ đơn

I
breached

you
breached

he/she/it
breached

we
breached

you
breached

they
breached

Quá khứ tiếp diễn

I
was breaching

you
were breaching

he/she/it
was breaching

we
were breaching

you
were breaching

they
were breaching

Hiện tại hoàn thành

I
have breached

you
have breached

he/she/it
has breached

we
have breached

you
have breached

they
have breached

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been breaching

you
have been breaching

he/she/it
has been breaching

we
have been breaching

you
have been breaching

they
have been breaching

Quá khứ hoàn thành

I
had breached

you
had breached

he/she/it
had breached

we
had breached

you
had breached

they
had breached

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been breaching

you
had been breaching

he/she/it
had been breaching

we
had been breaching

you
had been breaching

they
had been breaching

Tương lại đơn

I
will breach

you
will breach

he/she/it
will breach

we
will breach

you
will breach

they
will breach

Tương lại tiếp diễn

I
will be breaching

you
will be breaching

he/she/it
will be breaching

we
will be breaching

you
will be breaching

they
will be breaching

Tương lại hoàn thành

I
will have breached

you
will have breached

he/she/it
will have breached

we
will have breached

you
will have breached

they
will have breached

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been breaching

you
will have been breaching

he/she/it
will have been breaching

we
will have been breaching

you
will have been breaching

they
will have been breaching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.