Brand

Chia đông từ “brand” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ brand. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to brand

Quá khứ đơn
  • branded

Quá khứ phân từ
  • branded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
brand

you
brand

he/she/it
brands

we
brand

you
brand

they
brand

Thì hiện tại continuous

I
am branding

you
are branding

he/she/it
is branding

we
are branding

you
are branding

they
are branding

Quá khứ đơn

I
branded

you
branded

he/she/it
branded

we
branded

you
branded

they
branded

Quá khứ tiếp diễn

I
was branding

you
were branding

he/she/it
was branding

we
were branding

you
were branding

they
were branding

Hiện tại hoàn thành

I
have branded

you
have branded

he/she/it
has branded

we
have branded

you
have branded

they
have branded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been branding

you
have been branding

he/she/it
has been branding

we
have been branding

you
have been branding

they
have been branding

Quá khứ hoàn thành

I
had branded

you
had branded

he/she/it
had branded

we
had branded

you
had branded

they
had branded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been branding

you
had been branding

he/she/it
had been branding

we
had been branding

you
had been branding

they
had been branding

Tương lại đơn

I
will brand

you
will brand

he/she/it
will brand

we
will brand

you
will brand

they
will brand

Tương lại tiếp diễn

I
will be branding

you
will be branding

he/she/it
will be branding

we
will be branding

you
will be branding

they
will be branding

Tương lại hoàn thành

I
will have branded

you
will have branded

he/she/it
will have branded

we
will have branded

you
will have branded

they
will have branded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been branding

you
will have been branding

he/she/it
will have been branding

we
will have been branding

you
will have been branding

they
will have been branding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.