Bowl

Chia đông từ “bowl” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bowl. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bowl

Quá khứ đơn
  • bowled

Quá khứ phân từ
  • bowled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bowl

you
bowl

he/she/it
bowls

we
bowl

you
bowl

they
bowl

Thì hiện tại continuous

I
am bowling

you
are bowling

he/she/it
is bowling

we
are bowling

you
are bowling

they
are bowling

Quá khứ đơn

I
bowled

you
bowled

he/she/it
bowled

we
bowled

you
bowled

they
bowled

Quá khứ tiếp diễn

I
was bowling

you
were bowling

he/she/it
was bowling

we
were bowling

you
were bowling

they
were bowling

Hiện tại hoàn thành

I
have bowled

you
have bowled

he/she/it
has bowled

we
have bowled

you
have bowled

they
have bowled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bowling

you
have been bowling

he/she/it
has been bowling

we
have been bowling

you
have been bowling

they
have been bowling

Quá khứ hoàn thành

I
had bowled

you
had bowled

he/she/it
had bowled

we
had bowled

you
had bowled

they
had bowled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bowling

you
had been bowling

he/she/it
had been bowling

we
had been bowling

you
had been bowling

they
had been bowling

Tương lại đơn

I
will bowl

you
will bowl

he/she/it
will bowl

we
will bowl

you
will bowl

they
will bowl

Tương lại tiếp diễn

I
will be bowling

you
will be bowling

he/she/it
will be bowling

we
will be bowling

you
will be bowling

they
will be bowling

Tương lại hoàn thành

I
will have bowled

you
will have bowled

he/she/it
will have bowled

we
will have bowled

you
will have bowled

they
will have bowled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bowling

you
will have been bowling

he/she/it
will have been bowling

we
will have been bowling

you
will have been bowling

they
will have been bowling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.