Bottle

Chia đông từ “bottle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bottle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bottle

Quá khứ đơn
  • bottled

Quá khứ phân từ
  • bottled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bottle

you
bottle

he/she/it
bottles

we
bottle

you
bottle

they
bottle

Thì hiện tại continuous

I
am bottling

you
are bottling

he/she/it
is bottling

we
are bottling

you
are bottling

they
are bottling

Quá khứ đơn

I
bottled

you
bottled

he/she/it
bottled

we
bottled

you
bottled

they
bottled

Quá khứ tiếp diễn

I
was bottling

you
were bottling

he/she/it
was bottling

we
were bottling

you
were bottling

they
were bottling

Hiện tại hoàn thành

I
have bottled

you
have bottled

he/she/it
has bottled

we
have bottled

you
have bottled

they
have bottled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bottling

you
have been bottling

he/she/it
has been bottling

we
have been bottling

you
have been bottling

they
have been bottling

Quá khứ hoàn thành

I
had bottled

you
had bottled

he/she/it
had bottled

we
had bottled

you
had bottled

they
had bottled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bottling

you
had been bottling

he/she/it
had been bottling

we
had been bottling

you
had been bottling

they
had been bottling

Tương lại đơn

I
will bottle

you
will bottle

he/she/it
will bottle

we
will bottle

you
will bottle

they
will bottle

Tương lại tiếp diễn

I
will be bottling

you
will be bottling

he/she/it
will be bottling

we
will be bottling

you
will be bottling

they
will be bottling

Tương lại hoàn thành

I
will have bottled

you
will have bottled

he/she/it
will have bottled

we
will have bottled

you
will have bottled

they
will have bottled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bottling

you
will have been bottling

he/she/it
will have been bottling

we
will have been bottling

you
will have been bottling

they
will have been bottling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.