Borrow

Chia đông từ “borrow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ borrow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to borrow

Quá khứ đơn
  • borrowed

Quá khứ phân từ
  • borrowed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
borrow

you
borrow

he/she/it
borrows

we
borrow

you
borrow

they
borrow

Thì hiện tại continuous

I
am borrowing

you
are borrowing

he/she/it
is borrowing

we
are borrowing

you
are borrowing

they
are borrowing

Quá khứ đơn

I
borrowed

you
borrowed

he/she/it
borrowed

we
borrowed

you
borrowed

they
borrowed

Quá khứ tiếp diễn

I
was borrowing

you
were borrowing

he/she/it
was borrowing

we
were borrowing

you
were borrowing

they
were borrowing

Hiện tại hoàn thành

I
have borrowed

you
have borrowed

he/she/it
has borrowed

we
have borrowed

you
have borrowed

they
have borrowed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been borrowing

you
have been borrowing

he/she/it
has been borrowing

we
have been borrowing

you
have been borrowing

they
have been borrowing

Quá khứ hoàn thành

I
had borrowed

you
had borrowed

he/she/it
had borrowed

we
had borrowed

you
had borrowed

they
had borrowed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been borrowing

you
had been borrowing

he/she/it
had been borrowing

we
had been borrowing

you
had been borrowing

they
had been borrowing

Tương lại đơn

I
will borrow

you
will borrow

he/she/it
will borrow

we
will borrow

you
will borrow

they
will borrow

Tương lại tiếp diễn

I
will be borrowing

you
will be borrowing

he/she/it
will be borrowing

we
will be borrowing

you
will be borrowing

they
will be borrowing

Tương lại hoàn thành

I
will have borrowed

you
will have borrowed

he/she/it
will have borrowed

we
will have borrowed

you
will have borrowed

they
will have borrowed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been borrowing

you
will have been borrowing

he/she/it
will have been borrowing

we
will have been borrowing

you
will have been borrowing

they
will have been borrowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.