Book

Chia đông từ “book” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ book. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to book

Quá khứ đơn
  • booked

Quá khứ phân từ
  • booked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
book

you
book

he/she/it
books

we
book

you
book

they
book

Thì hiện tại continuous

I
am booking

you
are booking

he/she/it
is booking

we
are booking

you
are booking

they
are booking

Quá khứ đơn

I
booked

you
booked

he/she/it
booked

we
booked

you
booked

they
booked

Quá khứ tiếp diễn

I
was booking

you
were booking

he/she/it
was booking

we
were booking

you
were booking

they
were booking

Hiện tại hoàn thành

I
have booked

you
have booked

he/she/it
has booked

we
have booked

you
have booked

they
have booked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been booking

you
have been booking

he/she/it
has been booking

we
have been booking

you
have been booking

they
have been booking

Quá khứ hoàn thành

I
had booked

you
had booked

he/she/it
had booked

we
had booked

you
had booked

they
had booked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been booking

you
had been booking

he/she/it
had been booking

we
had been booking

you
had been booking

they
had been booking

Tương lại đơn

I
will book

you
will book

he/she/it
will book

we
will book

you
will book

they
will book

Tương lại tiếp diễn

I
will be booking

you
will be booking

he/she/it
will be booking

we
will be booking

you
will be booking

they
will be booking

Tương lại hoàn thành

I
will have booked

you
will have booked

he/she/it
will have booked

we
will have booked

you
will have booked

they
will have booked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been booking

you
will have been booking

he/she/it
will have been booking

we
will have been booking

you
will have been booking

they
will have been booking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.