Bombard

Chia đông từ “bombard” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bombard. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bombard

Quá khứ đơn
  • bombarded

Quá khứ phân từ
  • bombarded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bombard

you
bombard

he/she/it
bombards

we
bombard

you
bombard

they
bombard

Thì hiện tại continuous

I
am bombarding

you
are bombarding

he/she/it
is bombarding

we
are bombarding

you
are bombarding

they
are bombarding

Quá khứ đơn

I
bombarded

you
bombarded

he/she/it
bombarded

we
bombarded

you
bombarded

they
bombarded

Quá khứ tiếp diễn

I
was bombarding

you
were bombarding

he/she/it
was bombarding

we
were bombarding

you
were bombarding

they
were bombarding

Hiện tại hoàn thành

I
have bombarded

you
have bombarded

he/she/it
has bombarded

we
have bombarded

you
have bombarded

they
have bombarded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bombarding

you
have been bombarding

he/she/it
has been bombarding

we
have been bombarding

you
have been bombarding

they
have been bombarding

Quá khứ hoàn thành

I
had bombarded

you
had bombarded

he/she/it
had bombarded

we
had bombarded

you
had bombarded

they
had bombarded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bombarding

you
had been bombarding

he/she/it
had been bombarding

we
had been bombarding

you
had been bombarding

they
had been bombarding

Tương lại đơn

I
will bombard

you
will bombard

he/she/it
will bombard

we
will bombard

you
will bombard

they
will bombard

Tương lại tiếp diễn

I
will be bombarding

you
will be bombarding

he/she/it
will be bombarding

we
will be bombarding

you
will be bombarding

they
will be bombarding

Tương lại hoàn thành

I
will have bombarded

you
will have bombarded

he/she/it
will have bombarded

we
will have bombarded

you
will have bombarded

they
will have bombarded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bombarding

you
will have been bombarding

he/she/it
will have been bombarding

we
will have been bombarding

you
will have been bombarding

they
will have been bombarding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.