Bomb

Chia đông từ “bomb” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bomb. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bomb

Quá khứ đơn
  • bombed

Quá khứ phân từ
  • bombed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bomb

you
bomb

he/she/it
bombs

we
bomb

you
bomb

they
bomb

Thì hiện tại continuous

I
am bombing

you
are bombing

he/she/it
is bombing

we
are bombing

you
are bombing

they
are bombing

Quá khứ đơn

I
bombed

you
bombed

he/she/it
bombed

we
bombed

you
bombed

they
bombed

Quá khứ tiếp diễn

I
was bombing

you
were bombing

he/she/it
was bombing

we
were bombing

you
were bombing

they
were bombing

Hiện tại hoàn thành

I
have bombed

you
have bombed

he/she/it
has bombed

we
have bombed

you
have bombed

they
have bombed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bombing

you
have been bombing

he/she/it
has been bombing

we
have been bombing

you
have been bombing

they
have been bombing

Quá khứ hoàn thành

I
had bombed

you
had bombed

he/she/it
had bombed

we
had bombed

you
had bombed

they
had bombed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bombing

you
had been bombing

he/she/it
had been bombing

we
had been bombing

you
had been bombing

they
had been bombing

Tương lại đơn

I
will bomb

you
will bomb

he/she/it
will bomb

we
will bomb

you
will bomb

they
will bomb

Tương lại tiếp diễn

I
will be bombing

you
will be bombing

he/she/it
will be bombing

we
will be bombing

you
will be bombing

they
will be bombing

Tương lại hoàn thành

I
will have bombed

you
will have bombed

he/she/it
will have bombed

we
will have bombed

you
will have bombed

they
will have bombed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bombing

you
will have been bombing

he/she/it
will have been bombing

we
will have been bombing

you
will have been bombing

they
will have been bombing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.