Boil

Chia đông từ “boil” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ boil. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to boil

Quá khứ đơn
  • boiled

Quá khứ phân từ
  • boiled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
boil

you
boil

he/she/it
boils

we
boil

you
boil

they
boil

Thì hiện tại continuous

I
am boiling

you
are boiling

he/she/it
is boiling

we
are boiling

you
are boiling

they
are boiling

Quá khứ đơn

I
boiled

you
boiled

he/she/it
boiled

we
boiled

you
boiled

they
boiled

Quá khứ tiếp diễn

I
was boiling

you
were boiling

he/she/it
was boiling

we
were boiling

you
were boiling

they
were boiling

Hiện tại hoàn thành

I
have boiled

you
have boiled

he/she/it
has boiled

we
have boiled

you
have boiled

they
have boiled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been boiling

you
have been boiling

he/she/it
has been boiling

we
have been boiling

you
have been boiling

they
have been boiling

Quá khứ hoàn thành

I
had boiled

you
had boiled

he/she/it
had boiled

we
had boiled

you
had boiled

they
had boiled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been boiling

you
had been boiling

he/she/it
had been boiling

we
had been boiling

you
had been boiling

they
had been boiling

Tương lại đơn

I
will boil

you
will boil

he/she/it
will boil

we
will boil

you
will boil

they
will boil

Tương lại tiếp diễn

I
will be boiling

you
will be boiling

he/she/it
will be boiling

we
will be boiling

you
will be boiling

they
will be boiling

Tương lại hoàn thành

I
will have boiled

you
will have boiled

he/she/it
will have boiled

we
will have boiled

you
will have boiled

they
will have boiled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been boiling

you
will have been boiling

he/she/it
will have been boiling

we
will have been boiling

you
will have been boiling

they
will have been boiling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.