Blush

Chia đông từ “blush” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ blush. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to blush

Quá khứ đơn
  • blushed

Quá khứ phân từ
  • blushed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
blush

you
blush

he/she/it
blushes

we
blush

you
blush

they
blush

Thì hiện tại continuous

I
am blushing

you
are blushing

he/she/it
is blushing

we
are blushing

you
are blushing

they
are blushing

Quá khứ đơn

I
blushed

you
blushed

he/she/it
blushed

we
blushed

you
blushed

they
blushed

Quá khứ tiếp diễn

I
was blushing

you
were blushing

he/she/it
was blushing

we
were blushing

you
were blushing

they
were blushing

Hiện tại hoàn thành

I
have blushed

you
have blushed

he/she/it
has blushed

we
have blushed

you
have blushed

they
have blushed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blushing

you
have been blushing

he/she/it
has been blushing

we
have been blushing

you
have been blushing

they
have been blushing

Quá khứ hoàn thành

I
had blushed

you
had blushed

he/she/it
had blushed

we
had blushed

you
had blushed

they
had blushed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blushing

you
had been blushing

he/she/it
had been blushing

we
had been blushing

you
had been blushing

they
had been blushing

Tương lại đơn

I
will blush

you
will blush

he/she/it
will blush

we
will blush

you
will blush

they
will blush

Tương lại tiếp diễn

I
will be blushing

you
will be blushing

he/she/it
will be blushing

we
will be blushing

you
will be blushing

they
will be blushing

Tương lại hoàn thành

I
will have blushed

you
will have blushed

he/she/it
will have blushed

we
will have blushed

you
will have blushed

they
will have blushed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blushing

you
will have been blushing

he/she/it
will have been blushing

we
will have been blushing

you
will have been blushing

they
will have been blushing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.