Blow

Chia đông từ “blow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ blow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to blow

Quá khứ đơn
  • blew

Quá khứ phân từ
  • blown

Trần thuật

Thì hiện tại

I
blow

you
blow

he/she/it
blows

we
blow

you
blow

they
blow

Thì hiện tại continuous

I
am blowing

you
are blowing

he/she/it
is blowing

we
are blowing

you
are blowing

they
are blowing

Quá khứ đơn

I
blew

you
blew

he/she/it
blew

we
blew

you
blew

they
blew

Quá khứ tiếp diễn

I
was blowing

you
were blowing

he/she/it
was blowing

we
were blowing

you
were blowing

they
were blowing

Hiện tại hoàn thành

I
have blown

you
have blown

he/she/it
has blown

we
have blown

you
have blown

they
have blown

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blowing

you
have been blowing

he/she/it
has been blowing

we
have been blowing

you
have been blowing

they
have been blowing

Quá khứ hoàn thành

I
had blown

you
had blown

he/she/it
had blown

we
had blown

you
had blown

they
had blown

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blowing

you
had been blowing

he/she/it
had been blowing

we
had been blowing

you
had been blowing

they
had been blowing

Tương lại đơn

I
will blow

you
will blow

he/she/it
will blow

we
will blow

you
will blow

they
will blow

Tương lại tiếp diễn

I
will be blowing

you
will be blowing

he/she/it
will be blowing

we
will be blowing

you
will be blowing

they
will be blowing

Tương lại hoàn thành

I
will have blown

you
will have blown

he/she/it
will have blown

we
will have blown

you
will have blown

they
will have blown

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blowing

you
will have been blowing

he/she/it
will have been blowing

we
will have been blowing

you
will have been blowing

they
will have been blowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.