Blindfold

Chia đông từ “blindfold” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ blindfold. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to blindfold

Quá khứ đơn
  • blindfolded

Quá khứ phân từ
  • blindfolded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
blindfold

you
blindfold

he/she/it
blindfolds

we
blindfold

you
blindfold

they
blindfold

Thì hiện tại continuous

I
am blindfolding

you
are blindfolding

he/she/it
is blindfolding

we
are blindfolding

you
are blindfolding

they
are blindfolding

Quá khứ đơn

I
blindfolded

you
blindfolded

he/she/it
blindfolded

we
blindfolded

you
blindfolded

they
blindfolded

Quá khứ tiếp diễn

I
was blindfolding

you
were blindfolding

he/she/it
was blindfolding

we
were blindfolding

you
were blindfolding

they
were blindfolding

Hiện tại hoàn thành

I
have blindfolded

you
have blindfolded

he/she/it
has blindfolded

we
have blindfolded

you
have blindfolded

they
have blindfolded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blindfolding

you
have been blindfolding

he/she/it
has been blindfolding

we
have been blindfolding

you
have been blindfolding

they
have been blindfolding

Quá khứ hoàn thành

I
had blindfolded

you
had blindfolded

he/she/it
had blindfolded

we
had blindfolded

you
had blindfolded

they
had blindfolded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blindfolding

you
had been blindfolding

he/she/it
had been blindfolding

we
had been blindfolding

you
had been blindfolding

they
had been blindfolding

Tương lại đơn

I
will blindfold

you
will blindfold

he/she/it
will blindfold

we
will blindfold

you
will blindfold

they
will blindfold

Tương lại tiếp diễn

I
will be blindfolding

you
will be blindfolding

he/she/it
will be blindfolding

we
will be blindfolding

you
will be blindfolding

they
will be blindfolding

Tương lại hoàn thành

I
will have blindfolded

you
will have blindfolded

he/she/it
will have blindfolded

we
will have blindfolded

you
will have blindfolded

they
will have blindfolded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blindfolding

you
will have been blindfolding

he/she/it
will have been blindfolding

we
will have been blindfolding

you
will have been blindfolding

they
will have been blindfolding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.