Bless

Chia đông từ “bless” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bless. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bless

Quá khứ đơn
  • blessed; blest

Quá khứ phân từ
  • blessed; blest

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bless

you
bless

he/she/it
blesss

we
bless

you
bless

they
bless

Thì hiện tại continuous

I
am blessing

you
are blessing

he/she/it
is blessing

we
are blessing

you
are blessing

they
are blessing

Quá khứ đơn

I
blessed; blest

you
blessed; blest

he/she/it
blessed; blest

we
blessed; blest

you
blessed; blest

they
blessed; blest

Quá khứ tiếp diễn

I
was blessing

you
were blessing

he/she/it
was blessing

we
were blessing

you
were blessing

they
were blessing

Hiện tại hoàn thành

I
have blessed

you
have blessed

he/she/it
has blessed

we
have blessed

you
have blessed

they
have blessed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blessing

you
have been blessing

he/she/it
has been blessing

we
have been blessing

you
have been blessing

they
have been blessing

Quá khứ hoàn thành

I
had blessed

you
had blessed

he/she/it
had blessed

we
had blessed

you
had blessed

they
had blessed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blessing

you
had been blessing

he/she/it
had been blessing

we
had been blessing

you
had been blessing

they
had been blessing

Tương lại đơn

I
will bless

you
will bless

he/she/it
will bless

we
will bless

you
will bless

they
will bless

Tương lại tiếp diễn

I
will be blessing

you
will be blessing

he/she/it
will be blessing

we
will be blessing

you
will be blessing

they
will be blessing

Tương lại hoàn thành

I
will have blessed

you
will have blessed

he/she/it
will have blessed

we
will have blessed

you
will have blessed

they
will have blessed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blessing

you
will have been blessing

he/she/it
will have been blessing

we
will have been blessing

you
will have been blessing

they
will have been blessing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.