Blend

Chia đông từ “blend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ blend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to blend

Quá khứ đơn
  • blended; blent

Quá khứ phân từ
  • blended; blent

Trần thuật

Thì hiện tại

I
blend

you
blend

he/she/it
blends

we
blend

you
blend

they
blend

Thì hiện tại continuous

I
am blending

you
are blending

he/she/it
is blending

we
are blending

you
are blending

they
are blending

Quá khứ đơn

I
blended; blent

you
blended; blent

he/she/it
blended; blent

we
blended; blent

you
blended; blent

they
blended; blent

Quá khứ tiếp diễn

I
was blending

you
were blending

he/she/it
was blending

we
were blending

you
were blending

they
were blending

Hiện tại hoàn thành

I
have blended

you
have blended

he/she/it
has blended

we
have blended

you
have blended

they
have blended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blending

you
have been blending

he/she/it
has been blending

we
have been blending

you
have been blending

they
have been blending

Quá khứ hoàn thành

I
had blended

you
had blended

he/she/it
had blended

we
had blended

you
had blended

they
had blended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blending

you
had been blending

he/she/it
had been blending

we
had been blending

you
had been blending

they
had been blending

Tương lại đơn

I
will blend

you
will blend

he/she/it
will blend

we
will blend

you
will blend

they
will blend

Tương lại tiếp diễn

I
will be blending

you
will be blending

he/she/it
will be blending

we
will be blending

you
will be blending

they
will be blending

Tương lại hoàn thành

I
will have blended

you
will have blended

he/she/it
will have blended

we
will have blended

you
will have blended

they
will have blended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blending

you
will have been blending

he/she/it
will have been blending

we
will have been blending

you
will have been blending

they
will have been blending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.