Blaze

Chia đông từ “blaze” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ blaze. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to blaze

Quá khứ đơn
  • blazed

Quá khứ phân từ
  • blazed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
blaze

you
blaze

he/she/it
blazes

we
blaze

you
blaze

they
blaze

Thì hiện tại continuous

I
am blazing

you
are blazing

he/she/it
is blazing

we
are blazing

you
are blazing

they
are blazing

Quá khứ đơn

I
blazed

you
blazed

he/she/it
blazed

we
blazed

you
blazed

they
blazed

Quá khứ tiếp diễn

I
was blazing

you
were blazing

he/she/it
was blazing

we
were blazing

you
were blazing

they
were blazing

Hiện tại hoàn thành

I
have blazed

you
have blazed

he/she/it
has blazed

we
have blazed

you
have blazed

they
have blazed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blazing

you
have been blazing

he/she/it
has been blazing

we
have been blazing

you
have been blazing

they
have been blazing

Quá khứ hoàn thành

I
had blazed

you
had blazed

he/she/it
had blazed

we
had blazed

you
had blazed

they
had blazed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blazing

you
had been blazing

he/she/it
had been blazing

we
had been blazing

you
had been blazing

they
had been blazing

Tương lại đơn

I
will blaze

you
will blaze

he/she/it
will blaze

we
will blaze

you
will blaze

they
will blaze

Tương lại tiếp diễn

I
will be blazing

you
will be blazing

he/she/it
will be blazing

we
will be blazing

you
will be blazing

they
will be blazing

Tương lại hoàn thành

I
will have blazed

you
will have blazed

he/she/it
will have blazed

we
will have blazed

you
will have blazed

they
will have blazed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blazing

you
will have been blazing

he/she/it
will have been blazing

we
will have been blazing

you
will have been blazing

they
will have been blazing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.