Blame

Chia đông từ “blame” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ blame. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to blame

Quá khứ đơn
  • blamed

Quá khứ phân từ
  • blamed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
blame

you
blame

he/she/it
blames

we
blame

you
blame

they
blame

Thì hiện tại continuous

I
am blaming

you
are blaming

he/she/it
is blaming

we
are blaming

you
are blaming

they
are blaming

Quá khứ đơn

I
blamed

you
blamed

he/she/it
blamed

we
blamed

you
blamed

they
blamed

Quá khứ tiếp diễn

I
was blaming

you
were blaming

he/she/it
was blaming

we
were blaming

you
were blaming

they
were blaming

Hiện tại hoàn thành

I
have blamed

you
have blamed

he/she/it
has blamed

we
have blamed

you
have blamed

they
have blamed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blaming

you
have been blaming

he/she/it
has been blaming

we
have been blaming

you
have been blaming

they
have been blaming

Quá khứ hoàn thành

I
had blamed

you
had blamed

he/she/it
had blamed

we
had blamed

you
had blamed

they
had blamed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blaming

you
had been blaming

he/she/it
had been blaming

we
had been blaming

you
had been blaming

they
had been blaming

Tương lại đơn

I
will blame

you
will blame

he/she/it
will blame

we
will blame

you
will blame

they
will blame

Tương lại tiếp diễn

I
will be blaming

you
will be blaming

he/she/it
will be blaming

we
will be blaming

you
will be blaming

they
will be blaming

Tương lại hoàn thành

I
will have blamed

you
will have blamed

he/she/it
will have blamed

we
will have blamed

you
will have blamed

they
will have blamed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blaming

you
will have been blaming

he/she/it
will have been blaming

we
will have been blaming

you
will have been blaming

they
will have been blaming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.