Blacklist

Chia đông từ “blacklist” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ blacklist. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to blacklist

Quá khứ đơn
  • blacklisted

Quá khứ phân từ
  • blacklisted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
blacklist

you
blacklist

he/she/it
blacklists

we
blacklist

you
blacklist

they
blacklist

Thì hiện tại continuous

I
am blacklisting

you
are blacklisting

he/she/it
is blacklisting

we
are blacklisting

you
are blacklisting

they
are blacklisting

Quá khứ đơn

I
blacklisted

you
blacklisted

he/she/it
blacklisted

we
blacklisted

you
blacklisted

they
blacklisted

Quá khứ tiếp diễn

I
was blacklisting

you
were blacklisting

he/she/it
was blacklisting

we
were blacklisting

you
were blacklisting

they
were blacklisting

Hiện tại hoàn thành

I
have blacklisted

you
have blacklisted

he/she/it
has blacklisted

we
have blacklisted

you
have blacklisted

they
have blacklisted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blacklisting

you
have been blacklisting

he/she/it
has been blacklisting

we
have been blacklisting

you
have been blacklisting

they
have been blacklisting

Quá khứ hoàn thành

I
had blacklisted

you
had blacklisted

he/she/it
had blacklisted

we
had blacklisted

you
had blacklisted

they
had blacklisted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blacklisting

you
had been blacklisting

he/she/it
had been blacklisting

we
had been blacklisting

you
had been blacklisting

they
had been blacklisting

Tương lại đơn

I
will blacklist

you
will blacklist

he/she/it
will blacklist

we
will blacklist

you
will blacklist

they
will blacklist

Tương lại tiếp diễn

I
will be blacklisting

you
will be blacklisting

he/she/it
will be blacklisting

we
will be blacklisting

you
will be blacklisting

they
will be blacklisting

Tương lại hoàn thành

I
will have blacklisted

you
will have blacklisted

he/she/it
will have blacklisted

we
will have blacklisted

you
will have blacklisted

they
will have blacklisted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blacklisting

you
will have been blacklisting

he/she/it
will have been blacklisting

we
will have been blacklisting

you
will have been blacklisting

they
will have been blacklisting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.