Blacken

Chia đông từ “blacken” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ blacken. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to blacken

Quá khứ đơn
  • blackened

Quá khứ phân từ
  • blackened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
blacken

you
blacken

he/she/it
blackens

we
blacken

you
blacken

they
blacken

Thì hiện tại continuous

I
am blackening

you
are blackening

he/she/it
is blackening

we
are blackening

you
are blackening

they
are blackening

Quá khứ đơn

I
blackened

you
blackened

he/she/it
blackened

we
blackened

you
blackened

they
blackened

Quá khứ tiếp diễn

I
was blackening

you
were blackening

he/she/it
was blackening

we
were blackening

you
were blackening

they
were blackening

Hiện tại hoàn thành

I
have blackened

you
have blackened

he/she/it
has blackened

we
have blackened

you
have blackened

they
have blackened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blackening

you
have been blackening

he/she/it
has been blackening

we
have been blackening

you
have been blackening

they
have been blackening

Quá khứ hoàn thành

I
had blackened

you
had blackened

he/she/it
had blackened

we
had blackened

you
had blackened

they
had blackened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blackening

you
had been blackening

he/she/it
had been blackening

we
had been blackening

you
had been blackening

they
had been blackening

Tương lại đơn

I
will blacken

you
will blacken

he/she/it
will blacken

we
will blacken

you
will blacken

they
will blacken

Tương lại tiếp diễn

I
will be blackening

you
will be blackening

he/she/it
will be blackening

we
will be blackening

you
will be blackening

they
will be blackening

Tương lại hoàn thành

I
will have blackened

you
will have blackened

he/she/it
will have blackened

we
will have blackened

you
will have blackened

they
will have blackened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blackening

you
will have been blackening

he/she/it
will have been blackening

we
will have been blackening

you
will have been blackening

they
will have been blackening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.