Bite

Chia đông từ “bite” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bite. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bite

Quá khứ đơn
  • bit

Quá khứ phân từ
  • bitten

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bite

you
bite

he/she/it
bites

we
bite

you
bite

they
bite

Thì hiện tại continuous

I
am biting

you
are biting

he/she/it
is biting

we
are biting

you
are biting

they
are biting

Quá khứ đơn

I
bit

you
bit

he/she/it
bit

we
bit

you
bit

they
bit

Quá khứ tiếp diễn

I
was biting

you
were biting

he/she/it
was biting

we
were biting

you
were biting

they
were biting

Hiện tại hoàn thành

I
have bitten

you
have bitten

he/she/it
has bitten

we
have bitten

you
have bitten

they
have bitten

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been biting

you
have been biting

he/she/it
has been biting

we
have been biting

you
have been biting

they
have been biting

Quá khứ hoàn thành

I
had bitten

you
had bitten

he/she/it
had bitten

we
had bitten

you
had bitten

they
had bitten

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been biting

you
had been biting

he/she/it
had been biting

we
had been biting

you
had been biting

they
had been biting

Tương lại đơn

I
will bite

you
will bite

he/she/it
will bite

we
will bite

you
will bite

they
will bite

Tương lại tiếp diễn

I
will be biting

you
will be biting

he/she/it
will be biting

we
will be biting

you
will be biting

they
will be biting

Tương lại hoàn thành

I
will have bitten

you
will have bitten

he/she/it
will have bitten

we
will have bitten

you
will have bitten

they
will have bitten

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been biting

you
will have been biting

he/she/it
will have been biting

we
will have been biting

you
will have been biting

they
will have been biting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.