Bill

Chia đông từ “bill” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bill. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bill

Quá khứ đơn
  • billed

Quá khứ phân từ
  • billed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bill

you
bill

he/she/it
bills

we
bill

you
bill

they
bill

Thì hiện tại continuous

I
am billing

you
are billing

he/she/it
is billing

we
are billing

you
are billing

they
are billing

Quá khứ đơn

I
billed

you
billed

he/she/it
billed

we
billed

you
billed

they
billed

Quá khứ tiếp diễn

I
was billing

you
were billing

he/she/it
was billing

we
were billing

you
were billing

they
were billing

Hiện tại hoàn thành

I
have billed

you
have billed

he/she/it
has billed

we
have billed

you
have billed

they
have billed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been billing

you
have been billing

he/she/it
has been billing

we
have been billing

you
have been billing

they
have been billing

Quá khứ hoàn thành

I
had billed

you
had billed

he/she/it
had billed

we
had billed

you
had billed

they
had billed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been billing

you
had been billing

he/she/it
had been billing

we
had been billing

you
had been billing

they
had been billing

Tương lại đơn

I
will bill

you
will bill

he/she/it
will bill

we
will bill

you
will bill

they
will bill

Tương lại tiếp diễn

I
will be billing

you
will be billing

he/she/it
will be billing

we
will be billing

you
will be billing

they
will be billing

Tương lại hoàn thành

I
will have billed

you
will have billed

he/she/it
will have billed

we
will have billed

you
will have billed

they
will have billed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been billing

you
will have been billing

he/she/it
will have been billing

we
will have been billing

you
will have been billing

they
will have been billing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.