Bewitch

Chia đông từ “bewitch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bewitch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bewitch

Quá khứ đơn
  • bewitched

Quá khứ phân từ
  • bewitched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bewitch

you
bewitch

he/she/it
bewitches

we
bewitch

you
bewitch

they
bewitch

Thì hiện tại continuous

I
am bewitching

you
are bewitching

he/she/it
is bewitching

we
are bewitching

you
are bewitching

they
are bewitching

Quá khứ đơn

I
bewitched

you
bewitched

he/she/it
bewitched

we
bewitched

you
bewitched

they
bewitched

Quá khứ tiếp diễn

I
was bewitching

you
were bewitching

he/she/it
was bewitching

we
were bewitching

you
were bewitching

they
were bewitching

Hiện tại hoàn thành

I
have bewitched

you
have bewitched

he/she/it
has bewitched

we
have bewitched

you
have bewitched

they
have bewitched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bewitching

you
have been bewitching

he/she/it
has been bewitching

we
have been bewitching

you
have been bewitching

they
have been bewitching

Quá khứ hoàn thành

I
had bewitched

you
had bewitched

he/she/it
had bewitched

we
had bewitched

you
had bewitched

they
had bewitched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bewitching

you
had been bewitching

he/she/it
had been bewitching

we
had been bewitching

you
had been bewitching

they
had been bewitching

Tương lại đơn

I
will bewitch

you
will bewitch

he/she/it
will bewitch

we
will bewitch

you
will bewitch

they
will bewitch

Tương lại tiếp diễn

I
will be bewitching

you
will be bewitching

he/she/it
will be bewitching

we
will be bewitching

you
will be bewitching

they
will be bewitching

Tương lại hoàn thành

I
will have bewitched

you
will have bewitched

he/she/it
will have bewitched

we
will have bewitched

you
will have bewitched

they
will have bewitched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bewitching

you
will have been bewitching

he/she/it
will have been bewitching

we
will have been bewitching

you
will have been bewitching

they
will have been bewitching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.