Bewilder

Chia đông từ “bewilder” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bewilder. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bewilder

Quá khứ đơn
  • bewildered

Quá khứ phân từ
  • bewildered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bewilder

you
bewilder

he/she/it
bewilders

we
bewilder

you
bewilder

they
bewilder

Thì hiện tại continuous

I
am bewildering

you
are bewildering

he/she/it
is bewildering

we
are bewildering

you
are bewildering

they
are bewildering

Quá khứ đơn

I
bewildered

you
bewildered

he/she/it
bewildered

we
bewildered

you
bewildered

they
bewildered

Quá khứ tiếp diễn

I
was bewildering

you
were bewildering

he/she/it
was bewildering

we
were bewildering

you
were bewildering

they
were bewildering

Hiện tại hoàn thành

I
have bewildered

you
have bewildered

he/she/it
has bewildered

we
have bewildered

you
have bewildered

they
have bewildered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bewildering

you
have been bewildering

he/she/it
has been bewildering

we
have been bewildering

you
have been bewildering

they
have been bewildering

Quá khứ hoàn thành

I
had bewildered

you
had bewildered

he/she/it
had bewildered

we
had bewildered

you
had bewildered

they
had bewildered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bewildering

you
had been bewildering

he/she/it
had been bewildering

we
had been bewildering

you
had been bewildering

they
had been bewildering

Tương lại đơn

I
will bewilder

you
will bewilder

he/she/it
will bewilder

we
will bewilder

you
will bewilder

they
will bewilder

Tương lại tiếp diễn

I
will be bewildering

you
will be bewildering

he/she/it
will be bewildering

we
will be bewildering

you
will be bewildering

they
will be bewildering

Tương lại hoàn thành

I
will have bewildered

you
will have bewildered

he/she/it
will have bewildered

we
will have bewildered

you
will have bewildered

they
will have bewildered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bewildering

you
will have been bewildering

he/she/it
will have been bewildering

we
will have been bewildering

you
will have been bewildering

they
will have been bewildering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.