Bet

Chia đông từ “bet” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bet. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bet

Quá khứ đơn
  • betted; bet

Quá khứ phân từ
  • betted; bet

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bet

you
bet

he/she/it
bets

we
bet

you
bet

they
bet

Thì hiện tại continuous

I
am betting

you
are betting

he/she/it
is betting

we
are betting

you
are betting

they
are betting

Quá khứ đơn

I
betted; bet

you
betted; bet

he/she/it
betted; bet

we
betted; bet

you
betted; bet

they
betted; bet

Quá khứ tiếp diễn

I
was betting

you
were betting

he/she/it
was betting

we
were betting

you
were betting

they
were betting

Hiện tại hoàn thành

I
have betted; bet

you
have betted; bet

he/she/it
has betted; bet

we
have betted; bet

you
have betted; bet

they
have betted; bet

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been betting

you
have been betting

he/she/it
has been betting

we
have been betting

you
have been betting

they
have been betting

Quá khứ hoàn thành

I
had betted; bet

you
had betted; bet

he/she/it
had betted; bet

we
had betted; bet

you
had betted; bet

they
had betted; bet

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been betting

you
had been betting

he/she/it
had been betting

we
had been betting

you
had been betting

they
had been betting

Tương lại đơn

I
will bet

you
will bet

he/she/it
will bet

we
will bet

you
will bet

they
will bet

Tương lại tiếp diễn

I
will be betting

you
will be betting

he/she/it
will be betting

we
will be betting

you
will be betting

they
will be betting

Tương lại hoàn thành

I
will have betted; bet

you
will have betted; bet

he/she/it
will have betted; bet

we
will have betted; bet

you
will have betted; bet

they
will have betted; bet

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been betting

you
will have been betting

he/she/it
will have been betting

we
will have been betting

you
will have been betting

they
will have been betting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.