Beset

Chia đông từ “beset” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ beset. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to beset

Quá khứ đơn
  • beset

Quá khứ phân từ
  • beset

Trần thuật

Thì hiện tại

I
beset

you
beset

he/she/it
besets

we
beset

you
beset

they
beset

Thì hiện tại continuous

I
am besetting

you
are besetting

he/she/it
is besetting

we
are besetting

you
are besetting

they
are besetting

Quá khứ đơn

I
beset

you
beset

he/she/it
beset

we
beset

you
beset

they
beset

Quá khứ tiếp diễn

I
was besetting

you
were besetting

he/she/it
was besetting

we
were besetting

you
were besetting

they
were besetting

Hiện tại hoàn thành

I
have beset

you
have beset

he/she/it
has beset

we
have beset

you
have beset

they
have beset

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been besetting

you
have been besetting

he/she/it
has been besetting

we
have been besetting

you
have been besetting

they
have been besetting

Quá khứ hoàn thành

I
had beset

you
had beset

he/she/it
had beset

we
had beset

you
had beset

they
had beset

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been besetting

you
had been besetting

he/she/it
had been besetting

we
had been besetting

you
had been besetting

they
had been besetting

Tương lại đơn

I
will beset

you
will beset

he/she/it
will beset

we
will beset

you
will beset

they
will beset

Tương lại tiếp diễn

I
will be besetting

you
will be besetting

he/she/it
will be besetting

we
will be besetting

you
will be besetting

they
will be besetting

Tương lại hoàn thành

I
will have beset

you
will have beset

he/she/it
will have beset

we
will have beset

you
will have beset

they
will have beset

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been besetting

you
will have been besetting

he/she/it
will have been besetting

we
will have been besetting

you
will have been besetting

they
will have been besetting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.