Bereave

Chia đông từ “bereave” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bereave. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bereave

Quá khứ đơn
  • bereaved; bereft

Quá khứ phân từ
  • bereaved; bereft

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bereave

you
bereave

he/she/it
bereaves

we
bereave

you
bereave

they
bereave

Thì hiện tại continuous

I
am bereaving

you
are bereaving

he/she/it
is bereaving

we
are bereaving

you
are bereaving

they
are bereaving

Quá khứ đơn

I
bereaved; bereft

you
bereaved; bereft

he/she/it
bereaved; bereft

we
bereaved; bereft

you
bereaved; bereft

they
bereaved; bereft

Quá khứ tiếp diễn

I
was bereaving

you
were bereaving

he/she/it
was bereaving

we
were bereaving

you
were bereaving

they
were bereaving

Hiện tại hoàn thành

I
have bereaved

you
have bereaved

he/she/it
has bereaved

we
have bereaved

you
have bereaved

they
have bereaved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bereaving

you
have been bereaving

he/she/it
has been bereaving

we
have been bereaving

you
have been bereaving

they
have been bereaving

Quá khứ hoàn thành

I
had bereaved

you
had bereaved

he/she/it
had bereaved

we
had bereaved

you
had bereaved

they
had bereaved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bereaving

you
had been bereaving

he/she/it
had been bereaving

we
had been bereaving

you
had been bereaving

they
had been bereaving

Tương lại đơn

I
will bereave

you
will bereave

he/she/it
will bereave

we
will bereave

you
will bereave

they
will bereave

Tương lại tiếp diễn

I
will be bereaving

you
will be bereaving

he/she/it
will be bereaving

we
will be bereaving

you
will be bereaving

they
will be bereaving

Tương lại hoàn thành

I
will have bereaved

you
will have bereaved

he/she/it
will have bereaved

we
will have bereaved

you
will have bereaved

they
will have bereaved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bereaving

you
will have been bereaving

he/she/it
will have been bereaving

we
will have been bereaving

you
will have been bereaving

they
will have been bereaving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.