Bend

Chia đông từ “bend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bend

Quá khứ đơn
  • bent

Quá khứ phân từ
  • bent; bended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bend

you
bend

he/she/it
bends

we
bend

you
bend

they
bend

Thì hiện tại continuous

I
am bending

you
are bending

he/she/it
is bending

we
are bending

you
are bending

they
are bending

Quá khứ đơn

I
bent

you
bent

he/she/it
bent

we
bent

you
bent

they
bent

Quá khứ tiếp diễn

I
was bending

you
were bending

he/she/it
was bending

we
were bending

you
were bending

they
were bending

Hiện tại hoàn thành

I
have bent; bended

you
have bent; bended

he/she/it
has bent; bended

we
have bent; bended

you
have bent; bended

they
have bent; bended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bending

you
have been bending

he/she/it
has been bending

we
have been bending

you
have been bending

they
have been bending

Quá khứ hoàn thành

I
had bent; bended

you
had bent; bended

he/she/it
had bent; bended

we
had bent; bended

you
had bent; bended

they
had bent; bended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bending

you
had been bending

he/she/it
had been bending

we
had been bending

you
had been bending

they
had been bending

Tương lại đơn

I
will bend

you
will bend

he/she/it
will bend

we
will bend

you
will bend

they
will bend

Tương lại tiếp diễn

I
will be bending

you
will be bending

he/she/it
will be bending

we
will be bending

you
will be bending

they
will be bending

Tương lại hoàn thành

I
will have bent; bended

you
will have bent; bended

he/she/it
will have bent; bended

we
will have bent; bended

you
will have bent; bended

they
will have bent; bended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bending

you
will have been bending

he/she/it
will have been bending

we
will have been bending

you
will have been bending

they
will have been bending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.