Bemoan

Chia đông từ “bemoan” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bemoan. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bemoan

Quá khứ đơn
  • bemoaned

Quá khứ phân từ
  • bemoaned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bemoan

you
bemoan

he/she/it
bemoans

we
bemoan

you
bemoan

they
bemoan

Thì hiện tại continuous

I
am bemoaning

you
are bemoaning

he/she/it
is bemoaning

we
are bemoaning

you
are bemoaning

they
are bemoaning

Quá khứ đơn

I
bemoaned

you
bemoaned

he/she/it
bemoaned

we
bemoaned

you
bemoaned

they
bemoaned

Quá khứ tiếp diễn

I
was bemoaning

you
were bemoaning

he/she/it
was bemoaning

we
were bemoaning

you
were bemoaning

they
were bemoaning

Hiện tại hoàn thành

I
have bemoaned

you
have bemoaned

he/she/it
has bemoaned

we
have bemoaned

you
have bemoaned

they
have bemoaned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bemoaning

you
have been bemoaning

he/she/it
has been bemoaning

we
have been bemoaning

you
have been bemoaning

they
have been bemoaning

Quá khứ hoàn thành

I
had bemoaned

you
had bemoaned

he/she/it
had bemoaned

we
had bemoaned

you
had bemoaned

they
had bemoaned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bemoaning

you
had been bemoaning

he/she/it
had been bemoaning

we
had been bemoaning

you
had been bemoaning

they
had been bemoaning

Tương lại đơn

I
will bemoan

you
will bemoan

he/she/it
will bemoan

we
will bemoan

you
will bemoan

they
will bemoan

Tương lại tiếp diễn

I
will be bemoaning

you
will be bemoaning

he/she/it
will be bemoaning

we
will be bemoaning

you
will be bemoaning

they
will be bemoaning

Tương lại hoàn thành

I
will have bemoaned

you
will have bemoaned

he/she/it
will have bemoaned

we
will have bemoaned

you
will have bemoaned

they
will have bemoaned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bemoaning

you
will have been bemoaning

he/she/it
will have been bemoaning

we
will have been bemoaning

you
will have been bemoaning

they
will have been bemoaning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.