Believe

Chia đông từ “believe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ believe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to believe

Quá khứ đơn
  • believed

Quá khứ phân từ
  • believed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
believe

you
believe

he/she/it
believes

we
believe

you
believe

they
believe

Thì hiện tại continuous

I
am believing

you
are believing

he/she/it
is believing

we
are believing

you
are believing

they
are believing

Quá khứ đơn

I
believed

you
believed

he/she/it
believed

we
believed

you
believed

they
believed

Quá khứ tiếp diễn

I
was believing

you
were believing

he/she/it
was believing

we
were believing

you
were believing

they
were believing

Hiện tại hoàn thành

I
have believed

you
have believed

he/she/it
has believed

we
have believed

you
have believed

they
have believed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been believing

you
have been believing

he/she/it
has been believing

we
have been believing

you
have been believing

they
have been believing

Quá khứ hoàn thành

I
had believed

you
had believed

he/she/it
had believed

we
had believed

you
had believed

they
had believed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been believing

you
had been believing

he/she/it
had been believing

we
had been believing

you
had been believing

they
had been believing

Tương lại đơn

I
will believe

you
will believe

he/she/it
will believe

we
will believe

you
will believe

they
will believe

Tương lại tiếp diễn

I
will be believing

you
will be believing

he/she/it
will be believing

we
will be believing

you
will be believing

they
will be believing

Tương lại hoàn thành

I
will have believed

you
will have believed

he/she/it
will have believed

we
will have believed

you
will have believed

they
will have believed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been believing

you
will have been believing

he/she/it
will have been believing

we
will have been believing

you
will have been believing

they
will have been believing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.