Beleaguer

Chia đông từ “beleaguer” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ beleaguer. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to beleaguer

Quá khứ đơn
  • beleaguered

Quá khứ phân từ
  • beleaguered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
beleaguer

you
beleaguer

he/she/it
beleaguers

we
beleaguer

you
beleaguer

they
beleaguer

Thì hiện tại continuous

I
am beleaguering

you
are beleaguering

he/she/it
is beleaguering

we
are beleaguering

you
are beleaguering

they
are beleaguering

Quá khứ đơn

I
beleaguered

you
beleaguered

he/she/it
beleaguered

we
beleaguered

you
beleaguered

they
beleaguered

Quá khứ tiếp diễn

I
was beleaguering

you
were beleaguering

he/she/it
was beleaguering

we
were beleaguering

you
were beleaguering

they
were beleaguering

Hiện tại hoàn thành

I
have beleaguered

you
have beleaguered

he/she/it
has beleaguered

we
have beleaguered

you
have beleaguered

they
have beleaguered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been beleaguering

you
have been beleaguering

he/she/it
has been beleaguering

we
have been beleaguering

you
have been beleaguering

they
have been beleaguering

Quá khứ hoàn thành

I
had beleaguered

you
had beleaguered

he/she/it
had beleaguered

we
had beleaguered

you
had beleaguered

they
had beleaguered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been beleaguering

you
had been beleaguering

he/she/it
had been beleaguering

we
had been beleaguering

you
had been beleaguering

they
had been beleaguering

Tương lại đơn

I
will beleaguer

you
will beleaguer

he/she/it
will beleaguer

we
will beleaguer

you
will beleaguer

they
will beleaguer

Tương lại tiếp diễn

I
will be beleaguering

you
will be beleaguering

he/she/it
will be beleaguering

we
will be beleaguering

you
will be beleaguering

they
will be beleaguering

Tương lại hoàn thành

I
will have beleaguered

you
will have beleaguered

he/she/it
will have beleaguered

we
will have beleaguered

you
will have beleaguered

they
will have beleaguered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been beleaguering

you
will have been beleaguering

he/she/it
will have been beleaguering

we
will have been beleaguering

you
will have been beleaguering

they
will have been beleaguering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.