Belch

Chia đông từ “belch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ belch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to belch

Quá khứ đơn
  • belched

Quá khứ phân từ
  • belched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
belch

you
belch

he/she/it
belches

we
belch

you
belch

they
belch

Thì hiện tại continuous

I
am belching

you
are belching

he/she/it
is belching

we
are belching

you
are belching

they
are belching

Quá khứ đơn

I
belched

you
belched

he/she/it
belched

we
belched

you
belched

they
belched

Quá khứ tiếp diễn

I
was belching

you
were belching

he/she/it
was belching

we
were belching

you
were belching

they
were belching

Hiện tại hoàn thành

I
have belched

you
have belched

he/she/it
has belched

we
have belched

you
have belched

they
have belched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been belching

you
have been belching

he/she/it
has been belching

we
have been belching

you
have been belching

they
have been belching

Quá khứ hoàn thành

I
had belched

you
had belched

he/she/it
had belched

we
had belched

you
had belched

they
had belched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been belching

you
had been belching

he/she/it
had been belching

we
had been belching

you
had been belching

they
had been belching

Tương lại đơn

I
will belch

you
will belch

he/she/it
will belch

we
will belch

you
will belch

they
will belch

Tương lại tiếp diễn

I
will be belching

you
will be belching

he/she/it
will be belching

we
will be belching

you
will be belching

they
will be belching

Tương lại hoàn thành

I
will have belched

you
will have belched

he/she/it
will have belched

we
will have belched

you
will have belched

they
will have belched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been belching

you
will have been belching

he/she/it
will have been belching

we
will have been belching

you
will have been belching

they
will have been belching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.