Begrudge

Chia đông từ “begrudge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ begrudge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to begrudge

Quá khứ đơn
  • begrudged

Quá khứ phân từ
  • begrudged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
begrudge

you
begrudge

he/she/it
begrudges

we
begrudge

you
begrudge

they
begrudge

Thì hiện tại continuous

I
am begrudging

you
are begrudging

he/she/it
is begrudging

we
are begrudging

you
are begrudging

they
are begrudging

Quá khứ đơn

I
begrudged

you
begrudged

he/she/it
begrudged

we
begrudged

you
begrudged

they
begrudged

Quá khứ tiếp diễn

I
was begrudging

you
were begrudging

he/she/it
was begrudging

we
were begrudging

you
were begrudging

they
were begrudging

Hiện tại hoàn thành

I
have begrudged

you
have begrudged

he/she/it
has begrudged

we
have begrudged

you
have begrudged

they
have begrudged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been begrudging

you
have been begrudging

he/she/it
has been begrudging

we
have been begrudging

you
have been begrudging

they
have been begrudging

Quá khứ hoàn thành

I
had begrudged

you
had begrudged

he/she/it
had begrudged

we
had begrudged

you
had begrudged

they
had begrudged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been begrudging

you
had been begrudging

he/she/it
had been begrudging

we
had been begrudging

you
had been begrudging

they
had been begrudging

Tương lại đơn

I
will begrudge

you
will begrudge

he/she/it
will begrudge

we
will begrudge

you
will begrudge

they
will begrudge

Tương lại tiếp diễn

I
will be begrudging

you
will be begrudging

he/she/it
will be begrudging

we
will be begrudging

you
will be begrudging

they
will be begrudging

Tương lại hoàn thành

I
will have begrudged

you
will have begrudged

he/she/it
will have begrudged

we
will have begrudged

you
will have begrudged

they
will have begrudged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been begrudging

you
will have been begrudging

he/she/it
will have been begrudging

we
will have been begrudging

you
will have been begrudging

they
will have been begrudging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.