Beautify

Chia đông từ “beautify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ beautify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to beautify

Quá khứ đơn
  • beautified

Quá khứ phân từ
  • beautified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
beautify

you
beautify

he/she/it
beautifies

we
beautify

you
beautify

they
beautify

Thì hiện tại continuous

I
am beautifying

you
are beautifying

he/she/it
is beautifying

we
are beautifying

you
are beautifying

they
are beautifying

Quá khứ đơn

I
beautified

you
beautified

he/she/it
beautified

we
beautified

you
beautified

they
beautified

Quá khứ tiếp diễn

I
was beautifying

you
were beautifying

he/she/it
was beautifying

we
were beautifying

you
were beautifying

they
were beautifying

Hiện tại hoàn thành

I
have beautified

you
have beautified

he/she/it
has beautified

we
have beautified

you
have beautified

they
have beautified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been beautifying

you
have been beautifying

he/she/it
has been beautifying

we
have been beautifying

you
have been beautifying

they
have been beautifying

Quá khứ hoàn thành

I
had beautified

you
had beautified

he/she/it
had beautified

we
had beautified

you
had beautified

they
had beautified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been beautifying

you
had been beautifying

he/she/it
had been beautifying

we
had been beautifying

you
had been beautifying

they
had been beautifying

Tương lại đơn

I
will beautify

you
will beautify

he/she/it
will beautify

we
will beautify

you
will beautify

they
will beautify

Tương lại tiếp diễn

I
will be beautifying

you
will be beautifying

he/she/it
will be beautifying

we
will be beautifying

you
will be beautifying

they
will be beautifying

Tương lại hoàn thành

I
will have beautified

you
will have beautified

he/she/it
will have beautified

we
will have beautified

you
will have beautified

they
will have beautified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been beautifying

you
will have been beautifying

he/she/it
will have been beautifying

we
will have been beautifying

you
will have been beautifying

they
will have been beautifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.