Beat

Chia đông từ “beat” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ beat. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to beat

Quá khứ đơn
  • beat

Quá khứ phân từ
  • beaten; beat

Trần thuật

Thì hiện tại

I
beat

you
beat

he/she/it
beats

we
beat

you
beat

they
beat

Thì hiện tại continuous

I
am beating

you
are beating

he/she/it
is beating

we
are beating

you
are beating

they
are beating

Quá khứ đơn

I
beat

you
beat

he/she/it
beat

we
beat

you
beat

they
beat

Quá khứ tiếp diễn

I
was beating

you
were beating

he/she/it
was beating

we
were beating

you
were beating

they
were beating

Hiện tại hoàn thành

I
have beaten

you
have beaten

he/she/it
has beaten

we
have beaten

you
have beaten

they
have beaten

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been beating

you
have been beating

he/she/it
has been beating

we
have been beating

you
have been beating

they
have been beating

Quá khứ hoàn thành

I
had beaten

you
had beaten

he/she/it
had beaten

we
had beaten

you
had beaten

they
had beaten

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been beating

you
had been beating

he/she/it
had been beating

we
had been beating

you
had been beating

they
had been beating

Tương lại đơn

I
will beat

you
will beat

he/she/it
will beat

we
will beat

you
will beat

they
will beat

Tương lại tiếp diễn

I
will be beating

you
will be beating

he/she/it
will be beating

we
will be beating

you
will be beating

they
will be beating

Tương lại hoàn thành

I
will have beaten

you
will have beaten

he/she/it
will have beaten

we
will have beaten

you
will have beaten

they
will have beaten

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been beating

you
will have been beating

he/she/it
will have been beating

we
will have been beating

you
will have been beating

they
will have been beating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.