Bawl

Chia đông từ “bawl” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bawl. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bawl

Quá khứ đơn
  • bawled

Quá khứ phân từ
  • bawled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bawl

you
bawl

he/she/it
bawls

we
bawl

you
bawl

they
bawl

Thì hiện tại continuous

I
am bawling

you
are bawling

he/she/it
is bawling

we
are bawling

you
are bawling

they
are bawling

Quá khứ đơn

I
bawled

you
bawled

he/she/it
bawled

we
bawled

you
bawled

they
bawled

Quá khứ tiếp diễn

I
was bawling

you
were bawling

he/she/it
was bawling

we
were bawling

you
were bawling

they
were bawling

Hiện tại hoàn thành

I
have bawled

you
have bawled

he/she/it
has bawled

we
have bawled

you
have bawled

they
have bawled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bawling

you
have been bawling

he/she/it
has been bawling

we
have been bawling

you
have been bawling

they
have been bawling

Quá khứ hoàn thành

I
had bawled

you
had bawled

he/she/it
had bawled

we
had bawled

you
had bawled

they
had bawled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bawling

you
had been bawling

he/she/it
had been bawling

we
had been bawling

you
had been bawling

they
had been bawling

Tương lại đơn

I
will bawl

you
will bawl

he/she/it
will bawl

we
will bawl

you
will bawl

they
will bawl

Tương lại tiếp diễn

I
will be bawling

you
will be bawling

he/she/it
will be bawling

we
will be bawling

you
will be bawling

they
will be bawling

Tương lại hoàn thành

I
will have bawled

you
will have bawled

he/she/it
will have bawled

we
will have bawled

you
will have bawled

they
will have bawled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bawling

you
will have been bawling

he/she/it
will have been bawling

we
will have been bawling

you
will have been bawling

they
will have been bawling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.