Battle

Chia đông từ “battle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ battle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to battle

Quá khứ đơn
  • battled

Quá khứ phân từ
  • battled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
battle

you
battle

he/she/it
battles

we
battle

you
battle

they
battle

Thì hiện tại continuous

I
am battling

you
are battling

he/she/it
is battling

we
are battling

you
are battling

they
are battling

Quá khứ đơn

I
battled

you
battled

he/she/it
battled

we
battled

you
battled

they
battled

Quá khứ tiếp diễn

I
was battling

you
were battling

he/she/it
was battling

we
were battling

you
were battling

they
were battling

Hiện tại hoàn thành

I
have battled

you
have battled

he/she/it
has battled

we
have battled

you
have battled

they
have battled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been battling

you
have been battling

he/she/it
has been battling

we
have been battling

you
have been battling

they
have been battling

Quá khứ hoàn thành

I
had battled

you
had battled

he/she/it
had battled

we
had battled

you
had battled

they
had battled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been battling

you
had been battling

he/she/it
had been battling

we
had been battling

you
had been battling

they
had been battling

Tương lại đơn

I
will battle

you
will battle

he/she/it
will battle

we
will battle

you
will battle

they
will battle

Tương lại tiếp diễn

I
will be battling

you
will be battling

he/she/it
will be battling

we
will be battling

you
will be battling

they
will be battling

Tương lại hoàn thành

I
will have battled

you
will have battled

he/she/it
will have battled

we
will have battled

you
will have battled

they
will have battled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been battling

you
will have been battling

he/she/it
will have been battling

we
will have been battling

you
will have been battling

they
will have been battling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.